MESEBELI INDIA I. - barangolás az Arany Háromszög mentén


Delhi
Utazás áttekintő:

Ország:   India
Város:   Delhi, Fatehpur Sikri, Jaipur

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   4*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásMegkezdődött a tavasztól őszig tartó körutakra szóló előjelentkezés. Biztosítsa Ön is a helyét, mert bizonyára tudja, hogy aki késlekedik könnyen lemaradhat.

 

India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsű­rűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok In­di­át meg­járt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint ami­lyen koráb­ban volt. Túl na­gyok az ellen­tétek: a pompás palota­együt­tesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­té­lyok, a csodá­latos műem­lé­kek mel­lett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok kol­dus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­for­mája. Az európai utas számára szo­katlan a val­lá­sok sokfé­le­sége: hinduk, moha­me­dánok, szik­hek, ke­resz­té­nyek élnek egymás mellett – a budd­hiz­mus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­ze­dében Földünk egyik leg­gyor­sabban fejlődő or­szá­ga volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­lad­ta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indi­aiak egy­har­ma­da ma már közel európai szín­vo­nalon él.
Köruta­zásunk legfőbb állo­má­sait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a tör­té­nel­mi emlé­kekben rend­kívül gaz­dag főváros, Delhi; a Taj Mahal vá­ro­sa, Agra; valamint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leg­gaz­da­gabb tarto­mány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 vá­ros alkotja az úgy­ne­ve­zett Arany Három­szö­get.
Indiai uta­zá­sa­inkat a novem­bertől márci­usig ter­je­dő idő­szakban bonyo­lítjuk le, amikor az eső­nek na­gyon kicsi a való­szí­nű­sége, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek pedig még elfo­gad­hatóak a vá­ros­né­zé­sek­hez. Áprilistól aztán már gyakran elő­for­dul, hogy a hő­mé­rő higany­szála 40 fok fölé e­mel­kedik.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszál­lással Delhi nem­zet­közi repülő­te­rére. Érkezés helyi idő szerint éj­fél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szál­lo­dába (1 éj).

2. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura

Késői reggeli után indulás Agra irányába. Delhi kül­vá­ro­sában megnézzük a város egyik legkü­lön­le­ge­sebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­te­tő, ló­tusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Délután pi­he­nő Mathurában, a hindu­izmus egyik legfon­to­sabb za­rán­dok­helyén, Krishna szüle­tési helyén. Lá­to­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Ag­rá­ba, szállás (3 éj).

3. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. E­lő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mau­zó­leumát, majd a ha­tal­mas Agrai erőd meg­lá­to­ga­tá­sa követ­kezik. Ben­ne talál­ható Akbar császár gyönyörű palota­komp­le­xu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­szemét, Iti­mád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ék­szer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból ké­szült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vélet­lenül válasz­tották be né­hány éve a mos­ta­ni világ 7 csodája közé.

4. nap: Gwalior

Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­la­tú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai e­gé­szen kü­lön­le­ges temp­lo­mokat és palo­tákat ő­riz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es é­vek­ben Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett é­pít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül le­nyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű ál­la­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és mel­let­te lé­vő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se. 
Délután, mielőtt megér­ke­zünk Jaipurba, láto­gatást te­szünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az ak­ko­ri jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­sé­gének, Siso­di­ának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur

Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsa­szí­nű” vá­ros­ban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes ró­zsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tar­tunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Al­bert Hall­nál. A rengeteg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­e­gyüt­tesét,          

a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bi­zo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utób­biba is lesz idő be­men­ni, amire álta­lában csak kevés turista­cso­port­nak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a prog­ramból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval ismer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sír­em­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Ma­hal­nál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sa­gar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Am­ber-erőd­pa­lo­tára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb ke­re­kes ágyúja. 
Vacsora után indiai est a szál­lo­dá­ban: rövid ízelí­tőt kap­nak utasaink a tradi­ci­onális indiai tán­cokból, va­la­mint indiai zenekar szóra­koz­tatja az érdek­lő­dő­ket.

7. nap: Amber-erődpalota

Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lota, amely a ma­ha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megépült a jai­pu­ri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos pa­ra­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tar­tal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot ele­fánt­háton is meg­kö­ze­líteni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erőd­palota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe, szál­lás (1 éj).

8. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (In­di­a leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi em­lék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Parla­ment, El­nö­ki pa­lo­ta, Humayun mau­zó­leuma és a Qutab Mi­nar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi to­ronnyal).
A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este va­cso­ra a szálloda étter­mében. Ezt köve­tően transz­fer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás In­di­ából.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

* A jan. 14-i csoport esetében az agrai és a jaipuri szál­lo­dákat eltérő sorrend­ben tudtuk foglalni, ezért a prog­ra­mo­kat fordított sorrendben bonyo­lítjuk le az a­láb­bi­ak szerint:

1. nap: odautazás
2. nap: Delhi, Jaipur
3. nap: Amber-erődpalota, Jaipur
4. nap: Sisodia-kert, Fatehpur Sikri
5. nap: Sikandra, Agra
6. nap: Gwalior
7. nap: Mathura, Delhi (Bahai-temp­lom)
8. nap: Delhi 
9. nap: haza­uta­zás

 

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sor­rend­ben.

 

További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: