MESEBELI INDIA I. - barangolás az Arany Háromszög mentén


Delhi
Utazás áttekintő:

Ország:   India
Város:   Delhi, Fatehpur Sikri, Jaipur

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   4*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Hozzászólások az MESEBELI INDIA I. - barangolás az Arany Háromszög mentén nevű ajánlathoz
Hozzászólások
- Egyéni utazó
Dátum: 2019.11.26 23:42

Elhelyezkedés:
Szolgáltatások:
Tisztaság:
Ellátás:
Szobák:
Általános benyomás:
Tetszik:
A legfontosabb látnivalókat vették be a programba. Az egész utazás minden részlete kiválóan megszervezve, gördülékenyen zajlott. Megelőzték az utasok esetleges feledékenységéből adódó bonyodalmakat. Olyan szállodákban foglaltak szobákat, ahol biztonságosan fogyaszthatók az ételek, így senki se lett beteg az ottani reggelitől, vacsorától. Az idegenvezető óriási rutinnal rendelkező, széleskörű műveltségű hölgy, igazi India-szakértő sokféle témában, remek szervező, emberek iránti empátiával, és még arra is volt energiája, hogy egyénekre odafigyeljen. Kiváló helyismerettel rendelkezik, mindig figyelmeztetett előre, hogy mi vehető be, és mi nem a következő műemléknél, vagy hogy hol lesz a következő mosdó. Szerencsére a buszon biztonságosan otthagyhattuk az értékeinket.

Nagyszerű volt a busz sofőrje, és az indiai segítők.

Az előzetes "Utastájékoztató" nagyon széleskörű, részletes, gyakorlatias.

Nem tetszik:
A Fehérvár Travel részéről: Kicsit kevésnek tartom azt a 10 napot, amennyivel az indulás előtt elküldik a részletes utastájékoztatót és a repülésre vonatkozó információkat.

A szállodák részéről: a kétszemélyes szobák többnyire franciaágyasak, ehelyett jobb lett volna 2 különálló ágy.

Általánosan bevett szokás: az egyedülállókat gyakran ide-oda tologatják, még akkor is, ha előbb fizette ki a részvételi jegyet, mint a házaspár, így sokszor elesik egy előnyösebb, ablak melletti üléstől. Csak azért, mert egyedül utazik. Ezt igazságtalannak tartom.

Egyéb:
Egészében véve nagyon elégedett vagyok a Fehérvár Travel szervezésével. Minden megvalósult, amit a programban ígértek. Semmi baj nem történt, senki nem lett beteg.
Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásMegkezdődött a tavasztól őszig tartó körutakra szóló előjelentkezés. Biztosítsa Ön is a helyét, mert bizonyára tudja, hogy aki késlekedik könnyen lemaradhat.

 

India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsű­rűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok In­di­át meg­járt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint ami­lyen koráb­ban volt. Túl na­gyok az ellen­tétek: a pompás palota­együt­tesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­té­lyok, a csodá­latos műem­lé­kek mel­lett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok kol­dus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­for­mája. Az európai utas számára szo­katlan a val­lá­sok sokfé­le­sége: hinduk, moha­me­dánok, szik­hek, ke­resz­té­nyek élnek egymás mellett – a budd­hiz­mus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­ze­dében Földünk egyik leg­gyor­sabban fejlődő or­szá­ga volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­lad­ta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indi­aiak egy­har­ma­da ma már közel európai szín­vo­nalon él.
Köruta­zásunk legfőbb állo­má­sait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a tör­té­nel­mi emlé­kekben rend­kívül gaz­dag főváros, Delhi; a Taj Mahal vá­ro­sa, Agra; valamint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leg­gaz­da­gabb tarto­mány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 vá­ros alkotja az úgy­ne­ve­zett Arany Három­szö­get.
Indiai uta­zá­sa­inkat a novem­bertől márci­usig ter­je­dő idő­szakban bonyo­lítjuk le, amikor az eső­nek na­gyon kicsi a való­szí­nű­sége, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek pedig még elfo­gad­hatóak a vá­ros­né­zé­sek­hez. Áprilistól aztán már gyakran elő­for­dul, hogy a hő­mé­rő higany­szála 40 fok fölé e­mel­kedik.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszál­lással Delhi nem­zet­közi repülő­te­rére. Érkezés helyi idő szerint éj­fél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szál­lo­dába (1 éj).

2. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura

Késői reggeli után indulás Agra irányába. Delhi kül­vá­ro­sában megnézzük a város egyik legkü­lön­le­ge­sebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­te­tő, ló­tusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Délután pi­he­nő Mathurában, a hindu­izmus egyik legfon­to­sabb za­rán­dok­helyén, Krishna szüle­tési helyén. Lá­to­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Ag­rá­ba, szállás (3 éj).

3. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. E­lő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mau­zó­leumát, majd a ha­tal­mas Agrai erőd meg­lá­to­ga­tá­sa követ­kezik. Ben­ne talál­ható Akbar császár gyönyörű palota­komp­le­xu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­szemét, Iti­mád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ék­szer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból ké­szült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vélet­lenül válasz­tották be né­hány éve a mos­ta­ni világ 7 csodája közé.

4. nap: Gwalior

Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­la­tú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai e­gé­szen kü­lön­le­ges temp­lo­mokat és palo­tákat ő­riz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es é­vek­ben Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett é­pít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül le­nyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű ál­la­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és mel­let­te lé­vő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se. 
Délután, mielőtt megér­ke­zünk Jaipurba, láto­gatást te­szünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az ak­ko­ri jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­sé­gének, Siso­di­ának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur

Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsa­szí­nű” vá­ros­ban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes ró­zsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tar­tunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Al­bert Hall­nál. A rengeteg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­e­gyüt­tesét,          

a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bi­zo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utób­biba is lesz idő be­men­ni, amire álta­lában csak kevés turista­cso­port­nak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a prog­ramból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval ismer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sír­em­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Ma­hal­nál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sa­gar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Am­ber-erőd­pa­lo­tára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb ke­re­kes ágyúja. 
Vacsora után indiai est a szál­lo­dá­ban: rövid ízelí­tőt kap­nak utasaink a tradi­ci­onális indiai tán­cokból, va­la­mint indiai zenekar szóra­koz­tatja az érdek­lő­dő­ket.

7. nap: Amber-erődpalota

Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lota, amely a ma­ha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megépült a jai­pu­ri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos pa­ra­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tar­tal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot ele­fánt­háton is meg­kö­ze­líteni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erőd­palota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe, szál­lás (1 éj).

8. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (In­di­a leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi em­lék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Parla­ment, El­nö­ki pa­lo­ta, Humayun mau­zó­leuma és a Qutab Mi­nar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi to­ronnyal).
A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este va­cso­ra a szálloda étter­mében. Ezt köve­tően transz­fer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás In­di­ából.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

* A jan. 14-i csoport esetében az agrai és a jaipuri szál­lo­dákat eltérő sorrend­ben tudtuk foglalni, ezért a prog­ra­mo­kat fordított sorrendben bonyo­lítjuk le az a­láb­bi­ak szerint:

1. nap: odautazás
2. nap: Delhi, Jaipur
3. nap: Amber-erődpalota, Jaipur
4. nap: Sisodia-kert, Fatehpur Sikri
5. nap: Sikandra, Agra
6. nap: Gwalior
7. nap: Mathura, Delhi (Bahai-temp­lom)
8. nap: Delhi 
9. nap: haza­uta­zás

 

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sor­rend­ben.

 

További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: